Mål

Stiftelsens vision är att utveckla konceptet för världens bästa barnsjukhus tillsammans med HUS och sitt omfattande stödnätverk. Målet är en internationell modell för samarbete mellan medicin, forskare, teknologi, uppstartsgemenskapen och näringslivet.

Stiftelsen har som avsikt att främja pediatrisk forskning, undervisning och specialisering i pediatrisk medicin på båda inhemska språken samt utnyttjandet av dessa främst genom att låta bygga och underhålla lämpliga lokaler.

Våra fokusområden

Smärtklinik för barn

Det finns inget sjukhus eller center som skulle specialisera sig uttryckligen på smärtvård av barnoch där man i samarbete med forskare, kliniker och andra yrkesutbildade aktörer skulle bedriva forskning och eftersträva de bästa möjliga metoderna för att kontrollera smärta som uppstår på grund av olika barnsjukdomar, trauman eller andra orsaker. Stödstiftelsen har som mål att möjliggöra en riksomfattande smärtklinik för barn i Nya barnsjukhuset.

Utveckling av läkemedelsforskning för barn

Det finns strikta lagar och etiska regler för kliniska undersökningar som gäller barn och unga. Utgångspunkten är vuxnas och samhällets skyldighet att skydda barnen. Med tanke på forskning är barn en sårbar specialgrupp som bör skyddas mot onödiga risker och olägenheter. Stödstiftelsen har som sitt framtida mål att utveckla läkemedelsforskningen för barn i Finland.

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer