Projekt

Man beslöt sig att ersätta de föråldrade lokalerna i Barnkliniken och Barnets Borg med ett nytt barnsjukhus som skulle byggas i Mejlans i Helsingfors. I det nya barnsjukhuset vårdas svårt sjuka barn från överallt i Finland.

Barnkliniken – Finlands första barnsjukhus

År 1893 grundades det första barnsjukhuset i Finland som sedermera fick namnet Barnkliniken. Sjukhuset grundades ursprungligen för att främja universitetsundervisningen i pediatrik eller barnsjukdomslära. Sjukhuset hade bäddavdelning, poliklinik, röntgen och laboratorium. Under sin långa historia har Barnkliniken varit verksam i olika lokaler. År 1946 flyttade sjukhuset till sina nuvarande lokaler i Barnklinikens fastighet i Mejlans. I takt med att medicinen, centralsjukhusnätverket och öppenvården utvecklades blev det Barnklinikens uppgift att fokusera på vården av krävande och sällsynta sjukdomar.

På Barnkliniken fanns bäddavdelningar för pediatrik och barnkirurgi, en operationsavdelning och en anestesiavdelning, avdelningar för intensivvård samt polikliniska mottagningar med stödfunktioner.

Barnets Borg – från skyddshem till barnneurologi och barnpsykiatri

Barnets Borg inledde sin verksamhet 1917 efter att Sophie Mannerheim hade grundat föreningen Modersvård åt barnet med sina väninnor och hyrt lokaler för föreningsverksamheten. Till en början tjänade Barnets Borg som skyddshem för ensamma mödrar men verksamheten utvidgades i betydlig grad på 1920-talet. I och med att Arvo Ylppö kom med i verksamheten började man utveckla Barnets Borg till ett barnsjukhus och en utbildningsanstalt för yrkesutbildade personer inom sjukvården av barn. Under Ylppös ledning grundades Finlands första rådgivningsbyrå och inleddes utbildningen av barnskötare i Barnets Borg. Det var i hög grad tack vare dessa åtgärder som barnens hälsa i Finland tog stora kliv framåt från u-landsnivå till global toppnivå.

I takt med att verksamheten utvidgades övergick Barnets Borg till att omfattas av Mannerheims Barnskyddsförbund. År 1948 flyttade Barnets Borg till en ny byggnad i Bortre Tölö där det finns ännu idag. År 1997 blev Barnets Borg en del av Helsingfors universitetssjukhus. Med åren började Barnets Borg fokusera alltmer på barnneurologi samt på barn- och ungdomspsykiatri.

Idag finns det bara några avdelningar för barnneurologi och barnpsykiatri samt mottagningar kvar i Barnets Borg. Sjukhusverksamheten har körts ner efter att Nya barnsjukhuset blev färdigt.

Vård i toppklass och historiska lokaler går inte ihop – idén om att bygga ett helt nytt sjukhus blir till

Barnkliniken och Barnets Borg har en lång och enastående historia. Idag är vården i toppklass även globalt sett. Lokalernas skick motsvarade dock inte längre de moderna vårdbehoven och man var tvungen att stå ut med fortlöpande renoveringar, evakueringar och problem med inomhusluften. Lokalerna var trånga, antalet toaletter otillräckligt och föräldrarna saknade möjlighet att övernatta hos de små patienterna. Behovet av ett nytt barnsjukhus var akut och därför måste man vidta åtgärder med detsamma. Källa: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Hur skulle det vara om vi tillsammans byggde upp något fantastiskt värdefullt?

För de små patienterna, personalen och barnens föräldrar på Barnkliniken var problemen i den dåvarande sjukhusbyggnaden redan alltför påtagliga. Utredningen som HUS lät genomföra och som blev färdig i december 2011 visade att behovet av ett nytt sjukhus var akut. Helsingfors Barnkliniks lokaler härstammade från 1940-talet och motsvarade inte längre dagens behov. Då föddes idén om att tillsammans bygga upp något fantastiskt värdefullt. 

Privat finansiering påskyndar färdigställandet av sjukhuset – 30 miljoner euro som mål

Stödföreningen för projektet Nya barnsjukhuset 2017 började samla in medel för byggande av ett nytt barnsjukhus för hela landet i februari 2013.

Ordförande Anne Berner, sektordirektör, överläkare Jari Petäjä och jurist Tuomas Aho. (foto: Matti Hannula)

Föreningen grundas

Målet för medborgarinsamlingen på 30 miljoner euro nåddes i augusti 2014, men det gemensamma arbetet och insamlingen fortsatte även därefter eftersom många människor, företag och sammanslutningar fortfarande ville donera pengar till byggprojektet. När insamlingstillståndet gick ut den 31 juli 2015 uppgick det totala beloppet av donationerna till cirka 36,5 miljoner euro. Varje euro som överskrider insamlingsmålet minskar behovet av främmande kapital, det vill säga lånade pengar.

Behovet av ett nytt barnsjukhus var akut, men utan privat finansiering skulle byggandet av det ha skjutits upp långt in i framtiden. Därför beslöt man sig att samla in en del av finansieringen av det offentliga sjukhuset på ett historiskt sätt från företag och privatpersoner.

Givare – listan kompletteras senare för individer och kampanjer

Med hjälp av donationerna kunde man börja bygga en ny toppenhet som fokuserar på specialsjukvården av barn. Byggandet av sjukhuset inleddes i augusti 2014.

Stödföreningen

Stödföreningen för Nya barnsjukhuset 2017 grundades 2012 med uppgift att

  • öka kännedom. Stödföreningen ökade kännedom om behovet av ett nytt barnsjukhus och dess roll som toppenhet för specialsjukvården av barn som betjänar hela Finland.
  • använda medel till det nya sjukhuset. Stödföreningen allokerade föreningens medel till att finansiera planeringen och byggandet av det nya barnsjukhuset via en stiftelse som grundades för ändamålet.
  • aktivt samla in medel. Stödföreningen ordnade insamlingskampanjer bland medborgare, företag och andra sammanslutningar för att stödja sin verksamhet.

Sammansättningen av styrelsen för stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 rf

Anne Berner var ordförande under hela projekttiden.

De övriga medlemmarna var Tuomas Aho, Jukka Ala-Mello, Anne Knaster, Jukka Kurttila, Tarja Lähdemäki, Markku Mäkijärvi, Lilli Paasikivi, Jari Petäjä, Ari Puheloinen, Kari Raivio, Marja-Leena Rinkineva, Nina Santala och Lasse Viren samt Jukka-Pekka Saraste för en tid.

Enligt föreningens stadgar bedrev stödföreningen nära samarbete med HUS. I styrelsen medverkade Barnklinikens ledande överläkare Jari Petäjä och chefsöverläkare Markku Mäkijärvi vid HUS. Stödföreningen lades ned 2018 när sjukhuset blev färdigt.

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer