Stiftelse

Stiftelsen leds av dess styrelse som har den högsta beslutanderätten i stiftelsen. Stiftelserna som har varit med och grundat stiftelsen med det officiella namnet Stiftelsen Nya Barnsjukhusets stöd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne samt Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr, har i praktiken också stött inledandet av stiftelseverksamheten. Stiftelsen är oberoende av sina grundare, allmännyttig, det vill säga en aktör inom den tredje sektorn utan vinstsyfte. Stiftelsens verksamhet, vad stiftelsen får och inte får göra, fastställs i dess stadgar.

Stiftelsen tillhandahåller barnsjukhuset kostnadsfritt till HUS, med undantag för den delen som stiftelsen finansierar med lån. För denna del betalar HUS endast kapitalhyra. Stiftelsen får ingen avkastning på det. När lånet har betalats tillbaka, får HUS barnsjukhuset till sitt förfogande utan vederlag. HUS ser till och svarar på ett gemensamt överenskommet sätt för allt underhåll och all skötsel av byggnaden samt för ombyggnadsbehoven och de kostnader som dessa orsakar på det sätt som Barnsjukhusets verksamhet förutsätter.

Stiftelsen äger fastigheten och åtar sig att underhålla den. Förutom underhåll och skötsel kommer barnsjukhuset att kräva investeringar och uppdateringar, det vill säga ersättnings- eller reparationsinvesteringar. Stiftelsen är ansvarig för dessa. Stiftelsen kan ta emot testamenten och donationer.

Stiftelsen gör inte vinst med sjukhuset. Eventuella donationer i framtiden riktas enligt stiftelsens stadgar till forskning i barnsjukdomar.

Stiftelsens stadgar gör det möjligt att donera fastigheten till HUS eller någon annan offentlig aktör som ersätter HUS. Enligt stadgarna kan fastigheten endast användas av ett offentligt barnsjukhus. Barnets Borg byggdes på sin tid i form av en stiftelse och stiftelsen donerade senare fastigheten till HUS.

Stiftelsen är en trygg och neutral ägare för staten och kommuner som, om den leds väl, tryggar Barnsjukhusets verksamhet långt framöver.

Stiftelsen har grundat fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala (2551595-9) för byggandet av sjukhuset i praktiken. Det är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Med andra ord ägs det helt av stiftelsen och kan inte ha andra ägare.

Stiftelsens vision är utveckla konceptet för världens bästa barnsjukhus tillsammans med HUS och stiftelsens omfattande stödnätverk samt främja barnmedicinsk forskning, undervisning och specialisering i pediatrisk medicin på båda inhemska språken.

Styrelsen och delegationen för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets stöd 2022 ›

Styrelsen för fastighetsaktiebolaget Kiinteisöosakeyhtiö Uusi Lastensairaala (KOY) 2022 ›

Skillnader mellan stödförening och stiftelse

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö verkade i nära samarbete med stödföreningen. I praktiken hade stödföreningen hand om medelsanskaffningen och samordningen av finansieringen av projektet så länge den fanns till. Stiftelsen är i sin tur byggherre för sjukhuset och äger fastigheten. Den är fortsatt aktiv även efter att byggnaden färdigställts.

Stiftelse

Stiftelsen är byggherre för Nya barnsjukhuset och äger sjukhusfastigheten. Stiftelsen fortsätter sin aktiva verksamhet även efter att byggnaden färdigställts.

Läs mer

Projekt

Utan privat finansiering skulle byggandet av Nya barnsjukhuset ha skjutits upp långt in i framtiden. Tillsammans byggde vi något fantastiskt värdefullt.

Läs mer

Mål

Stiftelsens vision, mål och syfte.

Läs mer